مدیریت و مشاوره ارتباطات روابط عمومی و رسانه

پایگاه تخصصی مدیریت و مشاوره ارتباطات, روابط عمومی و رسانه

احمد باقری کارشناس ارشد حوزه ارتباطات , روابط عمومی و مدیریت رسانه

مدیریت رسانه و رویکردهای گوناگون

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

رشته میان رشته ای مدیریت رسانه، در دپارتمان های مختلف رویکردهای رسانه ای مختلفی دارد. در کشور ما این رشته در مقطع ارشد برای نخستین بار در سال 81 در دانشکده صدا و سیما اجرایی شد؛

 

 

 

 

 

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

روابط عمومی و برنامه ریزی

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خود، به‌تدریج برضرورت برنامه‌ریزی در زندگی واقف شدند و آن را به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظامهای اجتماعی، مورد توجه قرار دادند. سازمانها و موسسه‌های اداری امروز، به حدیپیچیده شده‌اند که بدون اقدام به برنامه‌ریزی‌های دقیق، امکان ادامه حیات ندارند.

 

 

 

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه