مدیریت و مشاوره ارتباطات روابط عمومی و رسانه

پایگاه تخصصی مدیریت و مشاوره ارتباطات, روابط عمومی و رسانه

احمد باقری کارشناس ارشد حوزه ارتباطات , روابط عمومی و مدیریت رسانه

درج اطلاعات تماس برای ارائه مشاوره رایگان

 

نام و نام خانوادگی                                    
نام سازمان یا کسب و کار  
مورد مشاوره  
شماره تماس  
آدرس ایمیل  

 

این جدول را پس از تکمیل از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر ارسال شود