بنر مدیر و مشاور ارتباطات

پایگاه تخصصی مدیریت و مشاوره توسعه کسب و کار، ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

احمد باقری کارشناس ارشد حوزه توسعه کسب و کار، استراتژی سازمانی، ارتباطات , روابط عمومی و مدیریت رسانه

تدریس دوره حرفه ای روابط عمومی

آداب معاشرت و روابط عمومی

احمد باقری مدرس ومشاور توسعه کسب و کار،ارتباطات وروابط عمومی | | ۱ نظر

به عنوان نمونه اگر بخواهیم برای انسان قرن بیست ویکم ،بگوییم چگونه بادیگران معاشرت داشته باشد و روابط عمومی باید برچه مبنایی استوار گردد،

ضمن پرداختن به مسائل مهم اخلاقی ،نباید از ابزارهایی مانند تلفن،موبایل ،اینترنت وسایر پیشرفت های روز غافل شویم وباید رعایت مسائل وآداب معاشرت را درمورد این امکانات نوین تشریح نمود ولازم است درهرزمینه ای اصولی مدون ارائه گردد

 

برخی از اصول آداب معاشرت و روابط عمومی :

۱-در معاشرت بادیگران این نکته راباید درنظرداشت که فقط با کسانی طرح دوستی بیاندازیم که اهل ایمان به خدا ،پاکی ونجابت باشند ،زیرا کسی که نسبت به خالق هستی بی اعتنا ،بی احترام وناسپاس باشد،راحت تر می تواند به یک انسان، بی احترامی وبی وفایی نماید واز این رو غیر قابل اعتماد است .

2-دربرخورد بادیگران ،اظهار وبیان «سلام »و«خدا حافظی» ،دوستی ها را عمق می بخشد .پس هرگز بدون «سلام»، باکسی هم کلام نشوید وبدون «خداحافظی»، او راترک نکنید،هرچند مسئله ای برای شما پیش بیایدکه خیلی مهم و فوق العاده باشد .دراینگونه موارد ،می توانید خیلی سریع ،عذر بخواهید ،خدا حافظی کرده وبروید  .

3-هرگز به دیگران توهین نکنید .فرق بین شوخی وجدی را باید تشخیص دهید،توهین وهتک حرمت دیگران به بهانه ی شوخی کردن ،اصلاً قابل توجیه نیست .

۴-به وسائل و اشیاء دیگران که دردسترس شماهستند، دست نزنید وبدون اجازه، وارد حریم خصوصی افراد نشوید .

۵-دادن هدیه به دیگران کارخوب وارزشمندی است ،اما باید توجه داشت چه هدیه ای برای چه کسی مناسب است .مثلاً «گل رز قرمز »،مفهوم عشق را می رساند وباید به جا استفاده گردد.

۶-رعایت ادب ونزاکت ؛حتی با افرادی که باعث رنجش شما شده اند ،امری لازم است وباعث می شود ،شخصیت شما بیشتر به دیگران ثابت گردد.

۷-به دیگران دروغ نگویید ورفتار تملق آمیز نداشته باشید ،زیرا رفتار نمایشی دوامی ندارد ودیر یازود ،حقیقت وجودانسان نمایان خواهد شد.

۸-در«امربه معروف» و«نهی از منکر» دیگران ،دقت کنید که توصیه های شما به صورت خصوصی باشد واز نهی کردن دیگران درمیان جمع خودداری گرددومواقعی هم دیگران را از کاری نهی کنید که امکان تأثیر گذاری را بدهید.

۹-درهیچ حالی سیگار استعمال نکنید واگر به هردلیلی، مجبور به این کار هستید ،ازسیگار کشیدن درمحافل عمومی خودداری کنید ،زیرا این کارشما، اهانت به دیگران است وبا واکنش منفی دیگران مواجه می شوید .

۱۰-با رفیق نا اهل معاشرت نداشته باشید ،چون قطعاً شما هم به راه او کشانده خواهید شد.حضرت امام محمد باقر(ع) می فرمایند :«کسی که با رفیق نا اهل همراه گردد،سالم نمی ماند

۱۱-رعایت احکام دینی درمورد رابطه ی بین دختر وپسر باعث عزت وسرافرازی انسان است وهرگز نباید نسبت به لحاظ کردن حدود الهی دراین زمینه بی اعتنایی کرد ،زیرا زیان آن به صورت تمام وکمال به خود انسان برمی گردد.

۱۲-هرگز حریم شخصی دیگران را نادیده نگیرید وبیش از اندازه معمول به دیگران نزدیک نشوید.

۱۳-به هنگام عطسه ،سرفه وخمیازه کشیدن ،دستمال تمیز ویادستانتان را مقابل دهانتان بگیرید ویا سرخودرابرگردانید

۱۴-به دیگران خیره نشوید و به چشمان آنان زل نزنید .

۱۵-درمواقع اشتباه ،زیاد سخت نگیرید و به اشتباه خود اعتراف کنید وعذر بخواهید.

۱۶-به نامه های الکترونیکی جواب دهید.البته لازم نیست به تمام آن ها پاسخ گفت ،ولی جواب دادن به نامه هایی که با هنجار های عمومی همخوانی دارند ،یک وظیفه اخلاقی است که به حفظ شأن وجایگاه اجتماعی افراد کمک می کند.

۱۷-رازدار باشید وهرگز عیبی که دیگران دارند ویا عملی که دیگران ناخواسته درپیش شما مرتکب شده اند ،برملانسازید .چون این مسأله همانند دوکفه ترازوست واگر آبروی کسی را ببرید ،کسانی هم پیداخواهند شد که آبروی شما راببرند.

۱۸-باصدای بلند حرف نزیند ،دربین حرف زدن دیگران سخنی نگویید وصحبت های دیگران رامرتب قطع نکنید .

۱۹-لازم نیست به هرپیشنهادی جواب دهیم ویا جواب مثبت بدهیم .باید جرأت وشهامت «نه گفتن »به کارهاوپیشنهادهایی را که به ضررماست ،داشته باشیم وهرگز ملاحظه کاری رادراین گونه موارد، جایز ندانیم ،زیرا سهل انگاری سرنوشت ما را به تباهی خواهد کشاند.

20--هرگز سربه سردیگران نگذارید و«مردم آزاری» را از خود دور کنید .این کار چه درعالم حقیقی ویا درمحیط مجازی، اصلاً با اصول انسانی سازگاری ندارد.مزاحمت تلفنی ،خودرا جنس مخالف معرفی کردن درگفتگوهای نت وابراز علاقه کاذب به دیگران از جمله مصادیق مردم آزاری درقرن۲۱ است.

۲۱-آداب غذاخوردن درمیهمانی ها را بیاموزید .(روی غذا فوت نکنید ،صدای قاشق وچنگال رادرنیاورید ،صندلی خودراکمتر تکان دهید ،موقع غذا خوردن به دهان وچهره کسی خیره نشوید ،لقمه بزرگ برندارید ،مواظب باشید درهنگام عطسه حتماً سر خود را برگردانید وبا دست ویادستمال جلوی دهانتان را بگیرید ،باقیمانده آب وغدا را به کسی تعارف نکنید ،بین غذا حرف نزنید و...

۲۲-وقت شناس باشید وبه وعده هایی که می دهید عمل کنید  .اما هرگز قول و وعده ای ندهید که با عمل کردن به آن ،عمری پشیمانی بکشید .

۲۳-از وسائل شخصی دیگران استفاده نکنید .

۲۴-به اشتباه دیگران نخندید.

۲۵-آب دهانتان را درمجامع عمومی نریزید.

۲۶-مرتب به ساعتتان نگاه نکنید ،مگر آنکه بخواهید به زودی جلسه را ترک کنید.

27-زیاد حرف نزنید ،چون هرچه بیشتر حرف بزنید، امکان اشتباه بیشتر درآن وجود دارد.

28-از خودتان تعریف نکنید .دارایی ومقام وموقعیت خود رابه رخ دیگران نکشید ،چون این کار، ارزش شما را زیر سئوال خواهد برد ،دشمنان شماراهم زیاد خواهد کردوآتش حسادت وکینه راهم می افروزاند .

29-دراجتماع مرتب وآراسته ظاهر شوید ورفتار مناسبی با دیگران داشته باشید .رعایت بهداشت فردی واجتماعی ،حرمت شمارا درنزد دیگران افزایش می دهد .پوشیدن لباس تمیز ،استعمال عطر خوش ،مسواک زدن ،شستن مرتب دست ها وصورت وآراستگی، محبوبیت می آورد .اما باید توجه داشت که آراستگی با جلف بودن وهرزگی تفاوت بسیار داردونباید به بهانه ی شیک پوشی ،فخرفروشی ویا ابتذال را پیشه کرد.

30-به بزرگترها احترام بگذارید ودرمورد پاسخگویی به آنان صبور  ومهربان باشید .مبادا نسبت به پدر ومادر به گونه ای رفتار کنید که شمارا عاق نمایند ،زیرا این امر، بدبختی دنیا وآخرت را برایتان رقم خواهد زد واین رابدانید که پس از خداوند تبارک وتعالی ،احترام گذاشتن به پدرو مادر لازم و واجب است .

31-بدون اجازه و در زدن، به اتاق پدر ومادر  وارد نشوید ومنتظر بمانید ،درصورتی که اجازه دادند، وارد اتاق آنان  شوید

32-باکودکان با آرامش وصبوری رفتار کنید ،چون آنان از شما رفتارشان را تقلید می کنندو بزرگترهارا الگوی خود قرار می دهند ،اگر از شما بدی یاد بگیرند ،بی تردید درگناه وانحراف آنان سهیم  هستید واگر از شما منش خوبی یاد بگیرند ،درثواب آن شریک خواهید شد.

 

 

33-پرتوقع واز خودراضی نباشید .انتظار نداشته باشید دیگران برده ی شما باشند ویا احترام ویژه ای برایتان قائل گردند

۳۴-برای خود ودیگران شخصیت اخلاقی قائل شوید .زیرا کسی که درخود احساس بی شخصیتی کند، هرگز روی خوشبختی وسعادت را نخواهد دید وتن به هر پستی ورذالتی می دهد.

35-درحرف زدن با دیگران ،خودرا مظلوم نشان ندهید .یعنی مظلوم نمایی نکنید وچهره واقعی خودرا پنهان نکنید .

36-صراحت بیان را هرگز فراموش نکنید وبه راحتی با تعارف های دیگران ،خودرانبازید ولی این را بدانید ،صراحت گویی با گستاخی فرق دارد.نه کمرو باشید ونه گستاخ !!!

37-درمیان جمع ،از ابراز محبت افراطی نسبت به همسر خود دوری کنید.مثلا گفتن «عشق من !!»به همسر، درمیان جمع کارخوبی نیست.

38-درتماس های تلفنی سعی کنید،دقیق باشید .اگر مطمئن شدید،مزاحمتی درکارنیست ،نام خودرابگویید،مشخصات طرف را بپرسید،مختصر ومفید حرف بزنید واز حاشیه رفتن خودداری کنید.

39-مسائل محرمانه خود را پیش کسی بازگو نکنید ،چون باز کردن مسائل ومشکلات پیش هرکس وناکسی ،فقط انسان را سبک ودارای نقطه ضعف خواهد کرد وممکن است کسی از آن ها سوءاستفاده نماید ومشکلات شمارا چند برابرکند .

40-هیچ وقت از یاد خدا غافل نشوید وهرگز نگویید «هرچه باداباد»،چون درمعادلات زندگی ،به میزان اشتباه،جریمه نخواهیم نشد وگاهی برای یک اشتباه کوچک ویابزرگ ،به سختی تنبیه ومجازات خواهیم شد وامکان جبران  وبازگشت برای بیشتر حوادث ،عملاً امکان پذیر نیست .

 

نظرات  (۱)

ممنونم، این مقالتون برام حکم گنج رو داشت، هر آنچه میخوام رو داره، به منبع و ریسورس کامل و جامع.
براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
پاسخ:
سلامت باشید اگر مطلب دیگری مورد نظر بود در این زمینه اعلام بفرمایید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">