بنر مدیر و مشاور ارتباطات

پایگاه تخصصی مدیریت و مشاوره توسعه کسب و کار، ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

احمد باقری کارشناس ارشد حوزه توسعه کسب و کار، استراتژی سازمانی، ارتباطات , روابط عمومی و مدیریت رسانه

تدریس دوره حرفه ای روابط عمومی

سید علیرضا علوی رضوی را بهتر بشناسید

احمد باقری مدرس ومشاور توسعه کسب و کار،ارتباطات وروابط عمومی | | ۳ نظر

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / سید علیرضا علوی‌ رضوی متولد هزار و سیصد و پنجاه و چهار، دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت رسانه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در حال حاضر مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش است.

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﺶ، ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮرﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻣﯿﺪ، ﻗﺎﺋم‌ﻣﻘﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﺘﺎﺑﻬﺒﻮد، ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ رواﺑﻂ‌ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺮژی ﭘﺎرس، ﻣﺸﺎورﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮرﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ، ﻣﺸﺎورﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ در اﻣﻮرﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺳﺎﻧﻪ‌ای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﺸﺎور ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و دﺑﯿﺮﻫیئت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﻻوان، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻻوان، ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺎزﻣان‌های ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرکت‌های ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان، ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮرﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ترهﺑﺎر ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان از جمله فعالیت‌های ایشان در طول سال‌های گذشته به‌شمار می‌رود.

مدیر و مشاور روابط عمومی احمد باقری

در خصوص دیگر سوابق اجرایی، رسانه‌ای و افتخارات وی می‌توان به ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ در چهارمین و ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺸﺎور رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺮوازی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﯾﺮﺗﻮر، دﺑﯿﺮﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ، دﺑﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯽ ﺳﺎل دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ وزارت ﻧﻔﺖ، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺎرﺑﺮدی واﺣﺪ سیزده ﺗﻬﺮان، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ و دﺑﯿﺮﺳﺮوﯾﺲ ورزﺷﯽ، ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻧﺎ، ﻣﺪﯾﺮﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان، دﺑﯿﺮﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ روز آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن، ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻗﺸﻢ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه، ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ، ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪ ۱۲۵ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزهﻫﺎی اﻧﺮژی، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎست‌گذاری ﺧﺒﺮﮔﺰاری ورزش اﯾﺮان اﯾﭙﻨﺎ، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای سیاست‌گذاری ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رواﺑﻂ‌ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﺸﺎورﻋﺎﻟﯽ اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎراﺗﻪ ج. ا.ا، ﻣﺸﺎورﻋﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ در اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﺎن اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ و ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻮدو، ﻣﺸﺎور اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪای رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل، ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻋﮑﺎﺳﺎن ورزﺷﯽ اﯾﺮان، ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ورزش ﮐﺸﻮر، ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻮدو، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ ورزش، ﻣﻌﺎون ﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﮔﻞ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ورزﺷﯽ اشاره کرد.

 

مشاور رایگان احمد باقری

 

در این خصوص نظرات خودتان را حتما  با ما درمیان بگذارید.
 

احمد باقری

مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

شماره تماس :  09126944966

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#روابط_عمومی| سید علیرضا علوی‌ رضوی متولد هزار و سیصد و پنجاه و چهار، دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت رسانه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در حال حاضر مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش است. ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﺶ، ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮرﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻣﯿﺪ، ﻗﺎﺋم‌ﻣﻘﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﺘﺎﺑﻬﺒﻮد، ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ رواﺑﻂ‌ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺮژی ﭘﺎرس، ﻣﺸﺎورﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮرﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ، ﻣﺸﺎورﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ در اﻣﻮرﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺳﺎﻧﻪ‌ای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﺸﺎور ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و دﺑﯿﺮﻫیئت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﻻوان، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻻوان، ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺎزﻣان‌های ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرکت‌های ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان، ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮرﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ترهﺑﺎر ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان از جمله فعالیت‌های ایشان در طول سال‌های گذشته به‌شمار می‌رود. در خصوص دیگر سوابق اجرایی، رسانه‌ای و افتحارات وی می‌توان به ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ در چهارمین و ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺸﺎور رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺮوازی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﯾﺮﺗﻮر، دﺑﯿﺮﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ، دﺑﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯽ ﺳﺎل دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ وزارت ﻧﻔﺖ، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺎرﺑﺮدی واﺣﺪ سیزده ﺗﻬﺮان، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ و دﺑﯿﺮﺳﺮوﯾﺲ ورزﺷﯽ، ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻧﺎ، ﻣﺪﯾﺮﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان، دﺑﯿﺮﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ روز آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن، ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻗﺸﻢ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه، ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ، ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪ ۱۲۵ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزهﻫﺎی اﻧﺮژی، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎست‌گذاری ﺧﺒﺮﮔﺰاری ورزش اﯾﺮان اﯾﭙﻨﺎ و ... اشاره کرد. #بانک_اطلاعات_متخصصان_روابط_عمومی #سید_علیرضا_علوی_رضوی #روابط_عمومی #ارتباطات

A post shared by امیر عباس تقی‌پور (@amir.abbas.taghipour) on

نظرات  (۳)

 • طهماسبی پور
 • از بهترین حوزه رسانه هستند و خاطرات خیلی خوبی را از ایشان دارم.
   

  پاسخ:
  باسلام و احترام
  سوابق درخشان ایشان در حوزه رسانه و توانمندی ایشان در این خصوص، افتخاریست برای خانواده روابط عمومی ها و رسانه ها
 • محمدی تبار
 • عمر ایشان در روابط عمومی سرمایه گذاری امید خیلی پایین بود فرصت همکاری در این حوزه دست نداد.

   

  پاسخ:
  باسلام و احترام
  متسفانه بنگاههای اقتصادی که فضای سیاسی در آنها نفوذ می کنه مدیران روابط عمومی شایسته گاها دچار کج سلیقه مدیران عامل مجموعه ها می شوند

  استاد دوست داشتنی و البته مطلع در حوزه ارتباطات و روابط عمومی
  از ایشان خیلی مطالب آموختم . موفق باشند

  پاسخ:
  باسلام و احترام
  این افتخار در بخش دانشجویی در کلاس درس ایشان از خاطرات ارزشمند اینجانب هم هست.
  سلامت باشند و پایدار

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">